photo : Ichisei Hiramatsu
TITLE コラムの王子様(42さい) 
© Chokkaku Shibuya / Bungeishunju Ltd.